Kaartlagen

De Woonlastenatlas bevat een groot aantal kaartlagen. Hieronder wordt de inhoud van de kaartlagen kort toegelicht.

Sommige kaarten hebben betrekking op alle woningen, andere alleen op koopwoningen (k), corporatiewoningen (c) of particuliere huurwoningen (pv). De kaarten worden afgebeeld op het schaalniveau van postcodegebieden (pc5).

Buurtnamen
Buurnamen volgens de CBS-buurtindeling 2013.

Percentage corporatiewoningen (Bag)
Percentage corporatiewoningen binnen de totale woningvoorraad (volgens de BAG).

Corporatiewoningen / Koopwoningen / Particuliere huurwoningen
Percentage corporatiewoningen / koopwoningen / particuliere huurwoningen binnen het analysebestand. Woningen met ontbrekende gegevens zijn hieruit verwijderd.

Bouwperiode
Dominante bouwperiode van de woningvoorraad.

Oppervlakte woning
Gemiddelde oppervlakte van de woningen in vierkante meters.

Energielasten
Gemiddelde kosten voor gas en elektriciteit per maand.

Elektriciteitsverbruik
Gemiddeld verbruik van elektriciteit op adres in kWh per jaar.

Gasverbruik
Gemiddeld verbruik van gas op adres in kubieke meter per jaar. Bij corporatiewoningen met stadsverwarming of collectieve installaties betreft het gasverbruik een schatting.

Primaire doelgroep
Percentage huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrenzen van de huurtoeslagregeling (weergegeven bij minimaal 100 waarnemingen).

Huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen per huishouden.

Ouderen (65+)
Percentage huishoudens vanaf 65 jaar.

WOZ-waaarde
Gemiddelde woningwaarde volgens de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Subsidiabele huur
Gemiddelde huurprijs per maand, inclusief servicekosten die meetellen voor huurtoeslag. Bij particuliere huurwoningen betreft het een schatting.

Netto huurlasten
Gemiddelde kosten voor het huren van een woning per maand, na aftrek van eventuele huurtoeslag.

Woonlasten
Gemiddelde woonlasten (netto huurlasten plus energielasten) per maand.

Betaalbaarheidsrisico basis excl. / incl. SP
Percentage huishoudens met een betaalbaarheidsrisico. Het betreft een schatting op basis van het bruto inkomen, de woonlasten en de basisbedragen van het Nibud voor overige noodzakelijke uitgaven (exclusief of inclusief kosten voor sociale participatie (SP)).

pc5-gebieden
Postcode van het gebied op basis van de eerste 5 tekens (bijvoorbeeld: 1234 A).

Corporatiebezit
Locatie van de corporatiewoningen in het gebied. Deze kaartlaag is alleen zichtbaar wanneer ingezoomd wordt.